پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

پیازها با توجه به زمان گل دهی به چهار دسته تقسیم می شوند: پیاز بهاره، پیاز تابستانه، پیاز پائیزه و زمستانه.
پیاز بهاره: پائیز و اوایل زمستان متداول ترین زمان کاشت گل های پیازی است که در فصل بهار می توان شاهد گل دادن آن بود (نرگس، لاله و گلهای پیازی سنبل)
پیاز تابستانه: زمان کاشت آنها فصل بهار است و می توان در تابستان گل دادن آنها را شاهد بود. (گلایل، سوسن، مریم، اختر، کوکب و گل شیپوری)
پیاز پائیزه: فصل کاشت آنها اوایل تابستان است و در پائیز گل می دهند (آلاله، زعفران)
پیاز زمستانه: در فصل پائیز می کارند تا زمستان گل بدهد مانند زعفران زینتی
انتخاب گل پیاز: پیازهایی که هم گوشتی باشند و هم سفت و سنگین برای کاشت بهترین انتخاب هستند؛ از پیاز گل نرم و له شده دوری کنید همچنین هر چه بزرگتر باشد، بهتر است.
عمق کاشت: گودالی که برای کاشت پیازها در نظر میگیرید باید بین دو تا سه برابر طول پیاز عمق داشته باشد. پیاز را طوری در گودال قرار دهید که سمت جوانه ها رو به بالا قرار بگیرد.
آبیاری: در اولین آبیاری پس از کاشت، گیاه را پر فشار آبیاری کنید تا هوای محبوس بین خاک از بین برود؛ این هوا میتواند باعث خشک شدن گل پیاز شود. پیاز گل ها پس از کاشت باید به خوبی آبیاری شوند تا در خاک ریشه بدواند و مستحکم شود.
کاشت: بیشتر گل های پیازی به فضایی نیاز دارند که حداقل ۶ ساعت در طول روز تابش مستقیم آفتاب داشته باشد و البته کیفیت خاک هم از اهمیت زیادی برخوردار است.
تکثیر: تکثیر گل های پیازی از طریق پیاز است بطوری که پس از گذشت دوره استراحت باید پیاز را از خاک درآورده و پیازچه های اطراف آن را جدا کرد. هر پیازچه را در یک گلدان جداگانه کاشته و روی آن را با ماسه بپوشانید تا محیط تاریکی برای آن فراهم شود و نزدیک فصل گل دهی آن به مکان پرنور و گرم منتقل کرد. سرما نقش مهمی بر رویش پیاز دارد بطوری که پیازها باید در دوره استراحت خود سرما ببینند تا گل بدهند در غیراین صورت سبز خواهند شد ولی گل نخواهند داد.

منبع:
nazboo.com