پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

يكي از مشكلات جدي باغداران، از بین بردن علف هاي هرز مي باشد.کنترل علف های هرز در سال های اولیه استقرار باغ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است لذا قبل از کاشت درختان پسته بایستی یک طرح برای کنترل دائمی علف های هرز باغ در نظر گرفته شود.
شناسایی صحیح علف های هرز برای اجرای مبارزه موثر بر علیه آن ها لازم است. آشنایی با علف های هرز موجود، به درک بهتر نحوه رشد و تکثیر آن ها کمک می کند. علف های هرز ویژگی ها و خصوصیات متفاوتی دارند که آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد. آن ها چرخه زندگی متفاوتی دارند یک ساله، دو ساله و یا دائمی از نظر ساختار گیاهی تفاوت هایی دارند. (برگ پهن، علفی و یا Sedge)، به صورت راست یا پهن شده روی زمین رشد می کنند، به وسیله بذر و یا سایر اندام های تولید مثلی (ریزوم، غده، استولون و غیره) تکثیر مییابند و به درجات متفاوتی برای دستیابی به منابع مورد نیاز رقابت می کنند. شناسایی صحیح علف های هرز به ویژه برای انتخاب نوع علف کش، میزان مصرف و زمان کاربرد آن ها مهم است.
به طور کلی خسارت علف هاي هرز در باغ پسته را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد :
- رقابت بر سر آب و مواد غذايي؛
- توليد مواد آللوپاتيكي (اين مواد از ريشه يا بقاياي علف هاي هرز ايجاد شده و گاهاً باعث زردي يا كاهش رشد محصول مي گردد)
- نقش علفهای هرز بعنوان پناهگاه آفات و عوامل بيماري زا و جوندگان
- ايجاد مشكل در عملیات نگهداری باغات و برداشت محصول.

منبع
pesterafsanjan.com
iranpistachio.org