پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

از علف هاي هرزي كه در باغ هاي پسته بيشتر مشاهده مي شود، مي توان به مرغ (هريز يا مور)، كاتوس (گزپيچ)، اسفناج باغي (سلمه چنار)، سلمه تره (سلمه)، علف شور (زارقو)، پيچك صحرايي و ني اشاره نمود.
مبارزه
- آبياري و شخم هاي متوالي قبل از به گل و بذر رفتن علف هرز (در زمان احداث باغ) و يا استفاده از علف كش هاي عمومي جهت کاهش ذخیره بانک بذر علفهای هرز
- استفاده از ابزار و ماشين هاي كشاورزي تميز و عاري از بقاياي علف هرز، پيشگيري از ورود علف هرز، استفاده از كودهاي دامی پوسيده و خاك هاي تميز و در مجموع هر اقدامي كه مانع از پيدايش علف هرز مي شود.
- استفاده از شخم عميق در اواخر زمستان جهت در مدفون كردن بذر و ريزوم هاي علف هاي هرز
-  بعضی از علف هاي هرز چند ساله مانند مرغ (هريز)، پيچك صحرايي، كاتوس، خارشتر و شيرين بيان توسط ريزوم تكثير مي يابند بنابراين قطعه قطعه شدن ريزوم ها باعث پراكنده شدن و تكثير بيشتر اين گياهان مي گردد، بنابراين تا جايي كه ممكن است باید از شخم هاي غير ضروری خودداری كرد. برداشتن لكه ها، سرزني و استفاده از علف كش در محل لكه هاي اين گياهان از افزايش اين علف هاي هرز جلوگيري خواهد كرد.
- استفاده از علف كش ها در تلفيق با ساير روش ها امكان پذير مي باشد. در هنگام مصرف علف كش ها، علف هاي هرز بايستي شاداب و فعال باشند. آبياري چند روز قبل از سمپاشي، موجب شاداب شدن علف هاي هرز و جذب بهتر علف كش خواهد شد. سرما، گرماي زياد و تشنگي علف هرز، اثر علف كش را كاهش خواهد داد.
-تیلر کردن باغ های پسته معمولاً بین ردیف ها را در بر می گیرد. تیلر کردن درون ردیف در کاشت های جدید که لوله گذاری آبیاری تحت فشار انجام نشده یا در حال انجام است اجرا می شود.
-برای کنترل علف های هرز نزدیک درختان می توان از علف کش های پس رویشی مانند گلیفوسیت، پاراکوات و سولفوسیت بصورت لکه ای استفاده نمود و یا آن ها را در طول فصل با دست کند.
-یک گیاه پوششی را می توان برای ایجاد رقابت با علف های هرز در قسمت میانی ردیف ها کاشت. انتخاب نوع گیاه پوششی به هدف کشاورز( کنترل علف های هرز، گیاه تله، اصلاح خاک و …) و هزینه آن بستگی دارد.

منبع:

pesterafsanjan.com
iranpistachio.org