پنج شنبه, 02 ارديبهشت 1400

 

آناليز ارگاني ليک:

 

روش، ميزان و زمان استفاده از ارگاني ليک: