شنبه, 16 اسفند 1399

 

ارگاني هيوم در کليه باغات ميوه اعم از باغات پسته، مرکبات، نخيلات، تاکستان‌ها، میوه های مغزدار و ساير درختان ميوه قابل استفاده است.


روش، ميزان و زمان مصرف ارگاني هيوم در باغات ميوه: